Struktura XML powstała z myślą o eksporcie produktów z platform Prestashop oraz thirtybees. Celem formatu jest odzwierciedlenie struktury produktowej używanej w w/w platformach.

Struktura XML w wersji 3

Zmiany w wersji 3:

 • ustandaryzowanie pól językowych, aby praktycznie każdy element opisowy mógł zawierać wielojęzyczność
 • zmieniona struktura przechowująca opis, opis krótki i nazwę produktu
 • Zamiana elementu <p> » <id> na atrybut elementu: `<p id="n">`
 • Zamiana elementu <c> » <id_product_attribute>
 • na atrybut elementu: <c id="n">
 • Zmiana pola quantity na stock - jak jest w głównym obiekcie produktu

Definicja typów danych

Każdy z elementów XML powinien zachować określony typ danych. Definicje typów danych i ich oznaczenia:

 • {type:#int} Liczba naturalna >= 0
 • {type:#id_reference} Identyfikator. Zalecany format: a-zA-Z0-9_-
 • {type:#char} ciąg znaków
 • {type:#ean13} 13 cyfrowy ciąg liczbowy
 • {type:#string} - ciąg znaków a-z
 • {type:#string_cdata} jak wyżej, zalecane zamknięcie w CDATA
 • {type:#vat} Wartość VAT w formie % bez znaku procent. Tj. 0 5 8 23 etc.
 • {type:#float} Wartość zmiennoprzecinkowa
 • {type:#float:n} Wartość zmiennoprzecinkowa zaokrąglona do n {type:#float:3} wartość zaokrąglna do 3 miejsc po przecinku
 • {type:#url} Adres URL
 • {type:#unit_weight} Jednostka Wagi. Domyślnie kg
 • {type:#iso_lang} Kod języka ISO 639-1 pl, en lub kod języka IETF ( IETF Language tag ) pl-PL
 • {type:#iso_currency} Kod waluty ISO 4217 (PLN, USD, GPB etc.)

Wielojęzyczność

Dla uproszczenia elementy wielojęzykowe w XML będziemy oznaczali jako {xml:#lang}. Oznacza to, że elementy tak oznaczone, zawierać mogą prosty ciąg znaków, lub zbiór elementów <lang>

Definicja

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <!-- Pełny obiekt językowy -->
  <obiekt_jezykowy>
    <!-- Obiekt powinien, ale nie musi zawierać tagu CDATA -->
    <lang iso="{type:#iso_lang}">{type:#string_cdata}</lang>
    <lang iso="{type:#iso_lang}">{type:#string_cdata}</lang>
    <lang iso="{type:#iso_lang}">{type:#string_cdata}</lang>
    <lang iso="{type:#iso_lang}">{type:#string_cdata}</lang>
  </obiekt_jezykowy>
  <!-- Uproszczony obiekt językowy (w przypadku tylko 1 języka) -->
  <obiekt_jezykowy>{type:#string_cdata}</obiekt_jezykowy>

</root>

Przykłady

Zakładając uproszczony przykład XML zawierającego tylko 1 element <description>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <description>{xml:#lang}</description>
</root>

Oznacza to, że tak zapisany abstrakt oznacza następujące możliwe fromaty:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <description>Opis produktu lorem ipsum</description>
</root>

i/lub

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <description>
    <lang iso="pl">opis</lang>
    <lang iso="en">description</lang>
    <lang iso="de">Beschreibung</lang>
    <lang iso="fr">la description</lang>
  </description>

</root>

Struktura Pliku XML

Definicja w formacie XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <root sxfversion="3.0" gendate="2000-01-01 00:00:00" currency="{type:#iso_currency}">
    <categories>
      <c id="{type:#id_reference}" id_parent="{type:#id_reference}">{xml:#lang}</c>
    </categories>
    <products>
      <p id="{type:#id_reference}">
        <name>{xml:#lang}</name>
        <description>{xml:#lang}</description>
        <description_short>{xml:#lang}</description_short>
        <reference>{type:#id_reference}</reference> <!-- Kod nadany przez producenta -->
        <ean13>{type:#ean13}</ean13> <!-- EAN13 -->
        <stock>{type:#int}</stock> <!-- Stan magazynowy produktu (W przypadku posiadania kombinacji, suma stanów kombinacji) -->
        <price> <!-- Ceny zakupu, z uwzględnieniem zniżek -->
          <tax>{type:#vat}</tax> <!-- Podatek w % jako liczba --> 
          <srp>{type:#float}</srp> <!-- Cena netto SRP / Cena bez rabatu -->
          <price>{type:#float}</price> <!-- Cena Netto zakupu | Przykład pokazuje rabat 50% -->
        </price>
        <tags>
          <lang iso="{type:#iso_lang}">
            <tag>{type:#char}</tag>
          </lang>
        </tags>
        <tags> <!-- Dla plików jednojęzykowych nie trzeba definiować <lang> -->
          <tag>{type:#char}</tag>
        </tags>
        <weight unit="{type:#unit_weight}">{type:#float}</weight>
        <manufacturer id="{type:#id_reference}">{xml:#lang}</manufacturer>
        <cat id="{type:#id_reference}"/>
        <images> <!-- Wszystkie zdjęcia -->
          <img id="{type:#id_reference}">{type:#url}</img>
        </images>
        <features>
          <f>
            <name id="{type:#id_reference}">{xml:#lang}</name>
            <value id="{type:#id_reference}">{xml:#lang}</value>
          </f>
          <f>
            <name id="{type:#id_reference}">{xml:#lang}</name>
            <value id="{type:#id_reference}">{xml:#lang}</value>
          </f>
        </features>
        <combinations>
          <c id="{type:#id_reference}"> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <reference>{type:#id_reference}</reference>
            <ean13>{type:#ean13}</ean13>
            <price> <!-- Zawiera ostateczną cenę produktu w tej kombinacji -->
              <srp>{type:#float}</srp> <!-- Cena netto SRP - Zalecana cena sprzedaży -->
              <price>{type:#float}</price> <!-- Cena Netto sprzedaży - ile klient końcowy płaci za twoar -->
            </price>
            <default>{type:#int}</default> <!-- 1 lub 0 . Tylko 1 atrybut może mieć wartość 1, co oznacza że jest to główny atrybut -->
            <weight_impact>{type:#float}</weight_impact><!-- Wpływ na wagę (waga atrybutu = waga produktu + weight_impact) -->
            <stock>{type:#int}</stock> 
            <subname>{xml:#lang}</subname>
            <images> <!-- Zdjęcia przypisane do konkretnej kombinacji -->
              <img id="{type:#id_reference}">{type:#url}</img>
            </images>
            <attributes>
              <a>
                <name>{xml:#lang}</name>
                <value>{xml:#lang}</value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
        </combinations>
      </p>
    </products>
  </root>

Opis pól

Z - pole zalecane; - nie dotyczy

Pole Wymagane Wielojęzykowe Unikalny Opis
root > Y N Y Element główny
> categories Y N Y Informacje o kategoriach
> categories > c Y N N Element opisujący jedną kategorię. Wartość to nazwa kategorii (bez pełnej ścieżki)
> categories > c:id Y - Y Unikalne ID kategorii
> categories > c:id_parent Y - Y ID kategorii nadrzędnej. 0 dla kategorii głównej
root > products Y - Y
root > products > p:id Tożsame z elementem id
root > products > p > Y - N Element produktu
> name Y Y Y
> description Z Y Y
> description_short Z Y Y
> reference Z N Y
> ean13 Z N Y
> stock Y - Y
> price Y - Y
> price > tax Y - Y
> price > srp N - Y
> price > price Y - Y
> tags N Struktura językowa tego pola posiada inną definicję językową niż reszta pól
> tags > lang Y/N Niewymagane dla plików jednojęzykowych
> tags > lang:iso Y/N Niewymagane dla plików jednojęzykowych
> tags > lang > tag Y Wymagane, może być umieszczone w tagu lang lub poza nim
> weight N - Y
> manufacturer N Y Y
> manufacturer:id N - Y
> cat Y - N Element z bez wartości - pierwszy element jest kategorią domyślną produktu
> cat:id Y - Y Atrybut z ID kategorii – root > categories > c:id
> images Z - Y Element powinien być dodawany tylko jeśli zawiera podelementy
> images img Y - N Wartośc pola do adres URL zdjęcia
> images img:id N - Y
> images img:hash N - Y Hash może być zarówno datą jak i sumą kontrolną
> features N Y Element powinien być dodawany tylko jeśli zawiera podelementy
> features > f Y - N Element zawierający informację o 1 cesze
> features > f > name Y Y Y Nazwa cechy np. Materiał
> features > f > name:id N - Y Unikalne ID cechy z systemu generującego
> features > f > value Y Y N Element można dodawać wielokrotnie, jeśli system obsługuje wiele cech
> features > f > value:id N - Y
> combinations N - Y
> combinations > c > Y - N Element kombinacji
> c:id Y - Y
> c > reference Z N Y
> c > ean13 Z N Y
> c > price N - Y Struktura obiektu price jest taka sama jak w głównym produkcie “p > price” lecz nie wymaga elementu “tax”
> c > default N - Y
> c > weight_impact N - Y
> c > stock Y - Y Wcześniej była to wartość “quantity”
> c > subname N Y Y
> c > images N - Y
> c > images > img Y - N
> c > images > img:id N - Y
> c > images > attributes N - Y
> c > images > attributes > a Y - N
> c > images > attributes > a > name Y Y Y
> c > images > attributes > a > value Y Y Y

Przykładowe Pliki XML

Wielojęzykowy plik XML

Zarówno w format wielojęzyczny jak i jednojęzyczny może zawierać elementy jedno i wielojęzykowe.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <root sxfversion="2.0" gendate="2000-01-01 00:00:00" currency="PLN">
    <categories>
      <c id="1" id_parent="0">
        <lang iso="en"><![CDATA[Haberdashery]]></lang>
        <lang iso="pl"><![CDATA[Pasmanteria]]></lang>
        <lang iso="de"><![CDATA[Kurzwaren]]></lang>
        <lang iso="de"><![CDATA[Галантерея]]></lang>
      </c>
      <c id="2" id_parent="1">
        <lang iso="en"><![CDATA[laces]]></lang>
        <lang iso="pl"><![CDATA[Sznurówki]]></lang>
        <lang iso="de"><![CDATA[Schnürsenkel]]></lang>
        <lang iso="de"><![CDATA[шнурки]]></lang>
      </c>
    </categories>
    <products>
      <p id="1">
        <name>
          <lang iso="en"><![CDATA[Product Name]]></lang>
          <lang iso="pl"><![CDATA[Nazwa produktu]]></lang>
          <lang iso="de"><![CDATA[Produktname]]></lang>
          <lang iso="de"><![CDATA[наименование товара]]></lang>
        </name>
        <description>
          <lang iso="en"><![CDATA[Long description of a product]]></lang>
          <lang iso="pl"><![CDATA[Długi opis produktu]]></lang>
          <lang iso="de"><![CDATA[Lange Beschreibung eines Produkts]]></lang>
          <lang iso="de"><![CDATA[Длинное описание продукта]]></lang>
        </description>
        <description_short>
          <lang iso="en"><![CDATA[short description of a product]]></lang>
          <lang iso="pl"><![CDATA[Krótki opis produktu]]></lang>
          <lang iso="de"><![CDATA[kurze Beschreibung eines Produkts]]></lang>
          <lang iso="ru"><![CDATA[краткое описание продукта]]></lang>
        </description_short>
        <reference>ABC_XYZ-1</reference> <!-- Kod nadany przez producenta -->
        <ean13>1234567890123</ean13> <!-- EAN13 -->
        <stock>5</stock> <!-- Stan magazynowy produktu (W przypadku posiadania kombinacji, suma stanów kombinacji) -->
        <price> <!-- Ceny zakupu, z uwzględnieniem zniżek -->
          <tax>23</tax> <!-- Podatek w % jako liczba --> 
          <srp>200</srp> <!-- Cena netto SRP / Cena bez rabatu -->
          <price>160.33</price> <!-- Cena Netto zakupu | Przykład pokazuje rabat 50% -->
        </price>
        <weight unit="kg">0.25</weight>
        <manufacturer id="1">
          <lang iso="en"><![CDATA[Manufacturer of shoelaces]]></lang>
          <lang iso="pl"><![CDATA[Producent sznurówek]]></lang>
          <lang iso="de"><![CDATA[Hersteller von Schnürsenkeln]]></lang>
          <lang iso="de"><![CDATA[Производитель шнурков]]></lang>
        </manufacturer>
        <tags>
          <lang iso="pl">
            <tag>Czerwony</tag>
            <tag>Wielokolorowy</tag>
          </lang>
          <lang iso="en">
            <tag>Reddish</tag>
            <tag>Red</tag>
            <tag>Multicolor</tag>
          </lang>
        </tags>
        <cat id="2"/>
        <images> <!-- Wszystkie zdjęcia -->
          <img id="1" hash="2020-01-03">https://example.com/images/1.jpg</img>
          <img id="2" hash="a8f5f167f44f4964e6c998dee827110c">https://example.com/images/2.jpg</img>
        </images>
        <features>
          <f>
            <name id="1">
              <lang iso="en"><![CDATA[Length]]></lang>
              <lang iso="pl"><![CDATA[Długość]]></lang>
              <lang iso="de"><![CDATA[Länge]]></lang>
              <lang iso="ru"><![CDATA[длина]]></lang>
            </name>
            <value id="1">
              <lang iso="en"><![CDATA[Long]]></lang>
              <lang iso="pl"><![CDATA[Długa]]></lang>
              <lang iso="de"><![CDATA[Lange]]></lang>
              <lang iso="ru"><![CDATA[Length in cm]]></lang>
            </value>
          </f>
          <f>
            <name id="2">
              <lang iso="en"><![CDATA[Purpose]]></lang>
              <lang iso="pl"><![CDATA[Przeznaczenie]]></lang>
              <lang iso="de"><![CDATA[Zweck]]></lang>
              <lang iso="ru"><![CDATA[Цель]]></lang>
            </name>
            <value id="3">
              <lang iso="en"><![CDATA[party]]></lang>
              <lang iso="pl"><![CDATA[imprezowe]]></lang>
              <lang iso="de"><![CDATA[party]]></lang>
              <lang iso="ru"><![CDATA[партия]]></lang>
            </value>
            <value id="4">
              <lang iso="en"><![CDATA[casual]]></lang>
              <lang iso="pl"><![CDATA[beiläufig]]></lang>
              <lang iso="de"><![CDATA[beiläufig]]></lang>
              <lang iso="ru"><![CDATA[повседневная]]></lang>
            </value>
          </f>
          <f>
            <name id="3">
              <lang iso="en"><![CDATA[Length in cm]]></lang>
              <lang iso="pl"><![CDATA[Długość w cm]]></lang>
              <lang iso="de"><![CDATA[Länge in cm]]></lang>
              <lang iso="ru"><![CDATA[Длина в см]]></lang>
            </name>
            <value id="5">15cm</value>
          </f>
        </features>
        <combinations>
          <c id="1">
            <reference>XYZ_C1</reference>
            <ean13>1231231231234</ean13>
            <price>
              <srp>50</srp>
              <price>25</price>
            </price>
            <default>1</default>
            <weight_impact>0.5</weight_impact>
            <stock>5</stock> 
            <subname>
              <lang iso="en"><![CDATA[Sznurówki]]></lang>
              <lang iso="pl"><![CDATA[Sznurówki]]></lang>
              <lang iso="de"><![CDATA[Sznurówki]]></lang>
            </subname>
            <images> <!-- Zdjęcia przypisane do konkretnej kombinacji -->
              <img id="2">https://example.com/images/2.jpg</img>
            </images>
            <attributes>
              <a>
                <name>
                  <lang iso="en"><![CDATA[Color]]></lang>
                  <lang iso="pl"><![CDATA[Kolor]]></lang>
                  <lang iso="de"><![CDATA[Farbe]]></lang>
                  <lang iso="ru"><![CDATA[цвет]]></lang>
                </name>
                <value>
                  <lang iso="en"><![CDATA[green]]></lang>
                  <lang iso="pl"><![CDATA[zielone]]></lang>
                  <lang iso="de"><![CDATA[grün]]></lang>
                  <lang iso="ru"><![CDATA[зеленый]]></lang>
                </value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
        </combinations>
      </p>
    </products>
  </root>

Uproszczony, jednojęzykowy plik XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <root sxfversion="2.0" gendate="2000-01-01 00:00:00" currency="PLN">
    <categories>
      <c id="1" id_parent="0"><![CDATA[Pasmanteria]]></c>
      <c id="2" id_parent="1"><![CDATA[Sznurówki]]></c>
    </categories>
    <products>
      <p id="1">
        <name><![CDATA[Nazwa produktu]]></name>
        <description><![CDATA[Długi opis produktu]]></description>
        <description_short><![CDATA[Krótki opis produktu]]>
        </description_short>
        <reference>ABC_XYZ-1</reference> <!-- Kod nadany przez producenta -->
        <ean13>1234567890123</ean13> <!-- EAN13 -->
        <stock>5</stock> <!-- Stan magazynowy produktu (W przypadku posiadania kombinacji, suma stanów kombinacji) -->
        <price> <!-- Ceny zakupu, z uwzględnieniem zniżek -->
          <tax>23</tax> <!-- Podatek w % jako liczba --> 
          <srp>200</srp> <!-- Cena netto SRP / Cena bez rabatu -->
          <price>160.33</price> <!-- Cena Netto zakupu | Przykład pokazuje rabat 50% -->
        </price>
        <tags>
          <tag>Czerwony</tag>
          <tag>Kolorowy</tag>
        </tags>
        <weight unit="kg">0.25</weight>
        <manufacturer id="1"><![CDATA[Producent sznurówek]]> </manufacturer>
        <cat id="2"/>
        <images> <!-- Wszystkie zdjęcia -->
          <img id="1" hash="2020-01-03">https://example.com/images/1.jpg</img>
          <img id="2" hash="a8f5f167f44f4964e6c998dee827110c">https://example.com/images/2.jpg</img>
        </images>
        <features>
          <f>
            <name id="1"><![CDATA[Długość]]></name>
            <value id="1"><![CDATA[Długa]]></value>
          </f>
          <f>
            <name id="2"><![CDATA[Przeznaczenie]]></name>
            <value id="3"><![CDATA[imprezowe]]></value>
            <value id="4"><![CDATA[beiläufig]]></value>
          </f>
          <f>
            <name id="3"><![CDATA[Długość w cm]]></name>
            <value id="5">15cm</value>
          </f>
        </features>
        <combinations>
          <c id="1">
            <reference>XYZ_C1</reference>
            <ean13>1231231231234</ean13>
            <price>
              <srp>50</srp>
              <price>25</price>
            </price>
            <default>1</default>
            <weight_impact>0.5</weight_impact>
            <stock>5</stock> 
            <subname><![CDATA[Sznurówki Zielone]]></subname>
            <images> <!-- Zdjęcia przypisane do konkretnej kombinacji -->
              <img id="2">https://example.com/images/2.jpg</img>
            </images>
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Kolor]]></name>
                <value><![CDATA[zielone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
        </combinations>
      </p>
    </products>
  </root>